ขั้นตอนในการนำเข้า ส่งออกสินค้าทางเรือ

75614 Views  | 

ขั้นตอนในการนำเข้า ส่งออกสินค้าทางเรือ

ขั้นตอนในการนำเข้า ส่งออกสินค้าทางเรือ

ขั้นที่ 1) Exporter
จากโรงงานของผู้ผลิตสินค้า หรือสถานที่ของผู้ส่งออกสินค้า (Exporter) เมื่อทำการผลิตสินค้าและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเรียบร้อย และพร้อมที่จะทำการส่งออกแล้ว จะทำการติดต่อบริษัทตัวแทนผู้ขนส่งสินค้า (Freight Forwarder Company) หรือสายการเดินเรือ (Shipping Line) โดยตรงเพื่อทำการจองระวางเรือ (Freight) จากเมืองท่าต้นทางไปยังท่าปลายทาง

ขั้นที่ 2) Trucking
เมื่อได้รับใบยืนยันการจองระวางเรือ (Booking Confirmation) จากตัวแทนผู้ขนส่งสินค้า หรือสายเรือเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกจะทำการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่งออกไปยังท่าเรือต้นทาง ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการจองระวางเรือ

ขั้นที่ 3) Customs Clearance
ในกรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ส่งออกมีหน้าที่ต้องดำเนินการผ่านพิธีทางกรมศุลกากรขาออก (Export) ทุกครั้ง โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกของ (Customs Broker) เพื่อให้ดำเนินการผ่านพิธีการแทน โดยบริษัทตัวแทนออกของจะเป็นผู้ติดต่อขอรับเอกสาร เพื่อดำเนินการในการยื่นใบขนสินค้าขาออก

เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการยื่นต่อกรมศุลกากร
1. ใบขนสินค้าขาออกแบบต้นฉบับ และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) จำนวน 2 ฉบับ
3. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) ได้แก่ ธต.1 จำนวน 2 ฉบับ ในกรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท
4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใด สำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: FOB (Free On Board) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อสินค้าวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง (on board the vessel) และผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีการส่งออกด้วย ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระในการทำสัญญาการขนส่งและจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง (ค่าระวางเรือ) รวมถึงรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าจากจุดส่งมอบ (ท่าเรือต้นทาง) ซึ่งผู้ซื้อควรทำประกันภัยในการขนส่ง

ขั้นที่ 4) Port of Loading
เมื่อสินค้ามาถึงที่ท่าเรือต้นทาง (Port of Loading) ทางสายการเดินเรือจะทำการยกตู้สินค้าขึ้นไปบนเรือ และออกเอกสารใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading / BL or BoL) ให้กับผู้ส่งออกเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับสินค้านั้นไว้แล้ว พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าบริการ (Freight & Local Charges) กับผู้ส่งออกที่ต้นทาง

ขั้นที่ 5) Port of Discharge
เมือเรือเดินทางไปถึงท่าเรือปลายทาง (Port of Discharge) ทางสายการเดินเรือจะทำการยกตู้สินค้าลงจากเรือ จากนั้นผู้นำเข้า (Importer) จะทำการติดต่อสายการเดินเรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ปลายทาง (Local Charges) พร้อมทั้งนำใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading / BL or BoL) ที่ได้รับจาก Shipper เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นใบปล่อยสินค้า (Dilivery Order / DO) กับสายการเดินเรือที่ปลายทางเพื่อนำไปออกสินค้า

ขั้นที่ 6) Customs Clearance
ผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้า (Import) และชำระภาษีอากรขาเข้า พร้อมทั้งนำใบปล่อยสินค้า (Dilivery Order / DO) ไปออกสินค้าที่ทางเรือปลายทาง

ขั้นที่ 7) Trucking
เมื่อผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องจัดเตรียมรถ เพื่อมารับสินค้าที่ท่าเรือปลายทางไปยังสถานที่ของผู้นำเข้า (Importer)

ขั้นที่ 8) Importer
เมื่อสินค้าส่งถึงสถานที่ของผู้นำเข้าปลายทาง ผู้นำเข้าจะต้องทำการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าครบถ้วยสมบูรณ์ และมีความเสียหายหรือไม่ก่อนเซ็นรับสินค้า

ที่มาของข้อมูล:

ขั้นตอนในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
FOB : FREE ON BOARD


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy